28 april 2014

Moderater saknar moral enligt dem själva!

Kommunalrådet Örjan Lid svar på Vänsterns interpellation rörande jäv och delikatessjäv när det gäller fastighetsaffärer var ett skrivet utlåtande från SKL's jurister, inget eget svar. Men den efterföljande debatten var desto fylligare.

Det bästa var Moderaternas juridiska expert Stig Alexandersson som undervisade fullmäktige med stor tydlighet att man inte får blanda ihop LAG och MORAL. Moderaternas budskap är att MORAL inte har något utrymme i politiken, det enda rättesnöret är LAGEN.

För er som inte tror mig så klicka på länken https://bambuser.com/v/4574246 Stig börjar vid 33 minuter 20 sekunder och håller på i 8 minuter.

Undrar om Stig vet vad moral betyder?

MORAL ÄR LÄRAN OM HUR MAN TILLÄMPAR LAGEN!

8 kommentarer:

 1. Du behöver läsa på , t.ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Moral

  Moral (av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna") är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska normerna, att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel.[1] Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter.[2] Sådana regler och principer studeras särskilt i etiken.

  Termen moralisk används som sammanfattning av de beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa, grupp eller kollektiv av människor. Det betecknar vidare en uppfattning om känslan av vad som är riktigt ur sedlig synpunkt; förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill.

  Med ett akademiskt språkbruk avser "moral" en persons eller kulturs etiska normer, vare sig dessa är goda eller onda; även "omoraliska" personer kan således anses ha en moral. En viss moraluppfattning är ofta kopplad till en viss världs- eller livsåskådning, till exempel socialism eller kristendom (jämför Jesu bergspredikan). Å andra sidan är moral i marxistiskt språkbruk även sådant som på ett mer omedelbart sätt avspeglar villkoren för det materiella samhällslivet; moralregler som "var och en är sig själv närmast", "ensam är stark" och så vidare.

  Begreppet används ibland även som en synonym till "etik". Etiken behandlar frågor som hur de bästa moraliska konsekvenserna kan åstadkommas i specifika situationer (tillämpad etik), hur man avgör vad som har moraliskt värde (normativ etik), vilken moral människor faktiskt har (deskriptiv etik), vad som är moralens grundläggande natur, exempelvis om den kan rättfärdigas på objektiva grunder (metaetik) och hur förmågan att vara moralisk utvecklas och denna förmågas natur i allmänhet (moralpsykologi).[3] Inom tillämpad etik är exempelvis frågan om att beröva människor deras liv kontroversiell mot bakgrund av dödsstraff, abort, dödshjälp och krig. Inom normativ etik kan en typisk fråga vara huruvida en lögn som uttalas i syfte att skydda en person från att skadas är rättfärdigad. Inom metaetik är en central fråga vilken mening begreppen "rätt" och "fel" har.

  Efter påverkan av bland annat engelska har ordet "moral" även fått betydelsen "kampanda" eller "driftighet", i synnerhet i uttryck som "stridsmoral". Med moralisk auktoritet menas det informella inflytande en individ, institution eller stat kan ha genom att vara känd för sin goda och föredömliga moral. Exempel är FN, Amnesty, Nelson Mandela eller Moder Teresa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Moral kan som sagt ha många betydelser. I detta fall använder jag "förståelsen inför vad som är rätt och fel". Lagen ska tolkas och tillämpas utifrån vad som anses vara "rätt och fel" i det allmänna rättsmedvetandet. Jämför med skattesmitare som utnyttjar kryphål för att undgå skatt. Moralen säger att det är fel och det var aldrig lagstiftarens avsikt eller mening att man skulle kunna undgå skatt.

   Det går också att använda övriga tolkningar för att komma fram till min tes, "att moralen är det som ska styra hur jag använder lagen".

   En annan analogi är uttrycket "att tolka bibeln som djävulen".

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. Du skrev : "MORAL ÄR LÄRAN OM HUR MAN TILLÄMPAR LAGEN!"

   Vilket ju låter högst märkligt..

   Vems moral ? Din personlifa uppsättning av moraliska principer ?

   Moral är för övrigt inget absolut, vi delar (oftast) vissa moraliska grundföreställningar men de skiljer som sagt från person till person och mellan t.ex olika kulturer.

   Det som är rätt/fel är inget absolut. Däremot har vi slagit fast i vissa lagar att man till exempel inte tillåter månggiften, något som strider mot vissa religiösa gruppers moraliska inställning.

   En "skattesmitare" är inte en lagbrytare om denne följer de lagar och regler som finns.Dennes skatteplanering kanske du med din moral finner anstötlig men det tycker alltså inte andra.

   Du verkar blanda ihop saker och ting.

   Radera
  4. Givetvis är det jag skriver här min personliga uppfattning. Skulle aldrig falla mig in att påstå att det är din eller någon annans uppfattning.

   Men jag envisas med att moral är hur man tillämpar lagar och regler.

   När det gäller mitt skattesmitarexempel så har ju konsekvensen blivit att man löpande täpper till kryphålen med hänsyn till allmänhetens uppfattning om rätt och fel. Man kan kallade den allmänna moralen. Men det alla och envars rätt att bilda sig en egen moraluppfattning.

   Radera
  5. Nej, du har fel.

   Din personliga uppsättning av moraliska ståndpunkter ska du inte blanda ihop med de lagarvi har.

   Skatteplanering är en laglig, aktivitet skattesmitning antyder olaglig aktivitet. Ditt språkbruk avslöjar hur du blandar ihop lagar med din egen moral.

   Stig Alexandersson har helt rätt i sina betraktelser och gör en utmärkt summering.

   Lag är förknippat med tvång, lagar skall följas, om man inte gör det så skall rättsväsendet agera mot den som bryter mot lagen.
   Moral är inte något som förpliktigar och det finns inte heller några samhälleliga efterföljder om man inte följer någon individs personliga uppsättning av moral
   eller ens det du kallar "det allmänna rättsmedvetandet".

   Som politiker befinner du dig på hal is när det gäller grundläggande demokratiska begrepp.

   Du tror uppenbarligen att dina uppsättningar av moraliska ståndpunkter är de rätta vilket är en farlig inställning när du försöker pådyvla andra dem.

   Radera
  6. Tyvärr så har jag rätt. Även du har rätt. Vår moral är kompassen när vi navigerar bland lagens blindskär och fyrar. För övrigt så pådyvlar jag inte utan deklarerar tydligt min moraluppfattning. Att det det finns andra uppfattningar är det som definierar ett demokratiskt och fritt samhälle. För att summera så kan man konstatera att jag har moral och att Stig inte tycker att man ska ha det. Sen kan man tycka vad man vill om min moral, det kallas för åsiktsfrihet.

   Radera
 2. Skillnaden mellan moral och lag är att vad som är moraliskt rätt utdöms av väljarna på valdagen, vad som är lagmässigt rätt avgörs i domstol. Är man förtroendevald bör man undvika att dömas av väljarna om man vill få förnyat förtroende.

  SvaraRadera