20 maj 2016

Spaning N/J, +/*

Har tänkt på en sak, det är mycket enklare att säga "nej" och att säga "eller", men det är roligare att säga "ja" och att säga "och".
 
För att stimulera kreativiteten och en positiv attityd så är "varför inte!?" bra bränsle i beslutsprocessen.
 
Bonusspaning - eutanasi för dåliga idéer
Döda aldrig en dålig idé, är den nu så dålig så dör den ändå utan din hjälp.

13 maj 2016

Framtid för fritid

Det är ingen hemlighet att jag  varit kritisk till hur arbetet på delar av Kultur och fritidsförvaltningen bedrivits. Jag har löpande tagit upp de brister jag sett, men har först den senaste tiden fått gehör för detta från Alliansen.

Dessa brister finns framförallt i den föreningsintensiva delen. Jag är av den uppfattningen att de som drev igenom beslutet om sammanslagningen för snart 3 år sedan, inte förstod att det är en verksamhet som är väsensskild från övrig kommunal verksamhet, då den till största delen är av en stödjande natur eftersom föreningarna är de egentliga verksamhetsutförarna med tusentals sammankomster och aktiviteter.

Huvudorsaken för detta ”haveri” var den pressade tidsplanen (från tanke till handling). I december 2012 fick dåvarande kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till sammanslagning. Efter några vändor i kommunstyrelsen så beslutade fullmäktige 27 maj 2013 att den skulle genomföras 1 juli samma år. Att tro att 33 dagar var tillräckligt för att planera och påbörja en sådan omorganisation var både naivt och ansvarslöst.


Detta var Socialdemokraternas motivering till att inte genomföra sammanslagningen:
"Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna med hänvisning till att konsekvensbeskrivningen saknar de ekonomiska, verksamhetsmässiga och ev. konsekvenser för verksamheternas kvalité. Även arbetsmiljöfrågor t.ex. arbetsbelastningen för den nya chefsbefattningen borde klargöras.

Socialdemokraterna värnar både kultur- och fritidssektorn! Vi tror inte på att sammanslagningen av förvaltningarna skulle innebära effektivare organisation eller att det skulle förbättra den kommunala servicen till kultur- och föreningslivet."

Jag har respekterat detta beslut och min förhoppning har hela tiden varit att den sammanslagna förvaltningen skulle klara av att hitta rätt i sitt uppdrag, men nu när delar av ledningen slutar kan det vara tillfälle att Alliansen tillsammans med oppositionen funderar på hur arbetet ska organiseras framledes.

NYA TAG, MED SIKTE PÅ FRAMGÅNG!