28 december 2020

Månadsbrev december 2020

Nu när är julen överstökad och med bara några dagar kvar till nästa spektakel så finns tid för att samla tankarna och försöka beskriva vad som hänt sedan förra brevet.

December kickade igång med studiecirkeln ”Hållbar (S)amhällsplanering”. Första träffen handlade om ”Jämställdhet i samhällsplaneringen” med Jacob Lithammar, planchef i Eskilstuna, som inspiratör. Om man ska försöka sig på att sammanfatta Jacobs ord till en mening så får det bli – ”dialog med rätt målgrupp är nyckeln till jämställd samhällsplanering”.

Men december började inte bara i dur. Redan första dagarna i månaden fick vi vetskap om de planerade besparingarna i socialnämnden. En redan mycket ansträngd verksamhet som måste spara nästan 20 miljoner i sin verksamhet för att kunna hålla den av alliansen beslutade budgeten för 2021. Att ordföranden för socialnämnden sedan plockade bort ärendet från dagordningen påverkar inte verkligheten utan kan bara tolkas som att alliansen vill slippa ta ansvar och undvika negativ publicitet dagarna före jul. De föreslagna besparingarna på 19,8 miljoner kommer genomföras med hjälp av de neddragningar, kvalitetssänkningar och avgiftshöjningarna som alliansen redan beslutat. Om det behövs så kommer istället nya beslut komma under våren.

Kommunfullmäktige 7 december hölls digitalt och var det första med 51 ledamöter sedan 27 januari. Kändes nog lite ovant och konstigt för oss alla när man debatterade rakt in i en bildskärm, men mycket bättre än de reducerade fullmäktigemöten vi haft sedan pandemins utbrott med bara 26 ledamöter och nerbantad dagordning. De frågor som det hettade till i mest var just ovan nämnda besparingar i socialnämnden samt om kommunen ska tillämpa ”särskilda arbetsrättsliga villkor” vid upphandling, villkor som motsvarar minst de som ställs i kollektivavtal. Här kunde man verkligen se och höra skillnaden på socialdemokratisk och borgerlig politik.

Med dessa ord så vill jag önska alla en god fortsättning på detta år och ett gott nytt år. Ett stort tack till er alla som hållit i, hållit ut, hållit avstånd och ett extra stort tack till er som har jobbat dag och natt för att hålla igång vårt samhälle.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

30 november 2020

Månadsbrev november 2020

Dagen efter 1:a advent med bara 24 dagar kvar till julafton så är det återigen dags för mig att berätta om vad som hänt senaste månaden.

Vid kommunfullmäktige 9 november så antogs alliansens förslag till kommunplan och budget. Till skillnad från vårt förslag, som innehöll stora satsningar på vård, skola och omsorg, så innehåller deras budget bara besparingar och försämringar med några få undantag. Vi har redan börjat se konsekvenserna i de olika nämndernas verksamhetsplaner för nästa år. Några exempel är: höjda hemtjänstavgifter, indragna skolskjutsar och lägre personaltäthet inom vård, omsorg och skola.

För snart två veckor sedan beslutade regeringen att utse en förhandlingsperson för att omförhandla ”Stockholmsöverenskommelsen” och ”Sverigeförhandlingen-ramavtal 6” för att säkerställa finansieringen efter att Region Stockholm redovisat att den planerade utbyggnaden av tunnelbanan blir betydligt dyrare än vad som tidigare avtalats. 

Stockholmsöverenskommelsen innehåller utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort och Nacka, till Arenastaden via Hagastaden och till Barkarby station från Akalla till en investeringskostnad om 19,5 miljarder kronor samt att 78 000 bostäder byggs ut fram till år 2030.

Sverigeförhandlingen-ramavtal 6 innehåller en utbyggnad av tunnelbana från Älvsjö till Fridhemsplan, ny Spårväg syd mellan pendeltågsstationerna i Flemingsberg och Älvsjö, en ny tunnelbanestation i Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden och utbyggnad av Roslagbanan i tunnel från Universitet till City via Odenplan till en investeringskostnad om 25,6 miljarder kronor samt att 100 370 bostäder byggs ut fram till år 2035.

Vad resultatet blir av denna omförhandling vet vi inte, men det är stor risk att ”Roslagsbanan till City” är det projekt som först får stryka på foten. Resultatet av ett sådant beslut kommer med stor sannolikhet påverka bostadsbyggnadstakten negativt i Vallentuna, framförallt när det gäller bostadsbyggandet i kollektivtrafiknära lägen. Även vårt arbete med att begränsa Trafikverkets riksintresseprecisering för Arlanda påverkas eftersom våra åtaganden i Sverigeförhandling är vårt starkaste argument emot Trafikverkets förslag.

Förra veckan meddelade vår kommundirektör Victor Kilén att han tackat ja till att bli Stadsdirektör i Nacka. En rekryteringsprocess kommer att inledas snarast, men jag har i skrivande stund ingen information om hur det arbetet kommer att se ut. I nästa månadsbrev är det min förhoppning att det finns mer att informera om, när det gäller sökandet efter ny kommundirektör till Vallentuna.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


31 oktober 2020

Månadsbrev oktober 2020

När Allhelgonahelgen är över och novemberrusket precis dragit in över Vallentuna så är det återigen dags för mig att berätta om vad som hänt senaste månaden.

I början av oktober fick vi besök er av riksdagsledamoten Anna Vikström (S) som presenterade regeringens budgetproposition och vad den innebär för Sverige och för Vallentuna lokalt. De satsningar som vår regering tillsammans med stödpartierna C & L nu föreslår är historiska. Nästa år tilldelas Vallentuna över 70 miljoner kronor extra i generella statsbidrag för att hantera dels coronaepidemins effekter och dels för att stärka upp framförallt vård och omsorg i kommunen.

Vårt förslag kommunplan 2021-2023 presenterades för medlemmarna vid två tillfällen och godkändes med några små justeringar av medlemsmötet 14 oktober. Förslaget innehåller stora satsningar på vård, skola och omsorg, främst i form av personalförstärkningar, förbättrade arbetsförhållanden och kompetensutveckling.

Arbetet med hur vi ska bemöta Trafikverkets förslag till ”Riksintresseprecisering för Arlanda” intensifierades under oktober och flera kontakter har tagits med Socialdemokratiska företrädare i våra grannkommuner, regionen, riksdagen och regeringen. Syftet med detta arbete är att informera och söka stöd för vår ståndpunkt, att det på ett balanserat sätt går att utveckla Arlanda för framtiden, utan att begränsa Vallentunas möjligheter att bygga bostäder längs Roslagsbanan. 

Tillsammans med vår riksdagsledamot Markus Selin var jag på studiebesök hos ”Lära Med Djur” i Ledinge, som är en ideell förening och daglig verksamhet enligt LSS och som riktar sig till människor med funktionsskillnader.

Månaden avslutades inte på det viset man hoppats på. Att i allhelgonatid få tillfälle att minnas nära och kära var något många hade planerat för. Men allt förändrades efter att regeringen och myndigheter i torsdags meddelade nya restriktioner i kampen mot smittspridningen vilket inneburit bl.a. att Träffpunkten inte kan öppnas idag, att bibliotek och fritidsgårdar begränsat sitt öppethållande en tid fram över.

Om en vecka så är det budgetfullmäktige där vi ska visa på skillnaderna mellan Socialdemokratisk politik och allianspolitik. Mer om budgetfullmäktige och annat som händer i november kommer i nästa månadsbrev i början av advent.

 

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

30 september 2020

Månadsbrev september 2020

Jag vill börja med att än en gång tacka för det förtroende jag fick av er när ni valde mig till nytt oppositionsråd för en månad sedan. 

Tanken med mitt månadsbrev är att berätta om mitt uppdrag och om vad som hänt senaste månaden.

 

Just nu så är det två saker som upptar nästan all min tid och det är framförallt Trafikverkets ”Riksintresseprecisering för Arlanda”, men också hur vi ska organisera arbetet i ”kommunala gruppen”*).

 

Trafikverkets förslag är att stora delar av kommun längs Roslagsbanan och mot Arlanda inte ska tillåtas att bebyggas då området i framtiden kan störas av buller från startande propellerplan. Den stora utmaningen med detta förslag är att det krockar med kommunens åtaganden i Sverigeförhandlingen, där vi lovat att bygga 5650 bostäder i kollektivtrafiknära läge. Under de veckor som gått sedan vi fick beskedet om förslaget så har flera kontakter tagits med S-företrädare hos de olika intressenterna (bl.a. Täby, Österåker och Regionen) för att hitta en lösning och få en bättre balans mellan behovet för flygets utveckling på Arlanda och möjligheten till bostadsbyggande längs Roslagsbanan.

 

När det gäller kommunala gruppens arbete så diskuterade vi det vid senaste mötet 16 september. Det viktiga är att tydliggöra kommunala gruppens ansvar och uppdrag i förhållande till arbetarekommunen och hur det påverkar och styr arbetet med politikutveckling och genomförandet av vårt beslutade handlingsprogram.

 

Parallellt med dessa uppgifter så har många timmar gått åt till att läsa in mig på alla de uppdrag och kommunala/regionala samarbeten som Jaana haft, förutom att vara oppositionsråd. Som exempel kan nämnas kommunens krisledningsnämnd, Arlandaregionen, STONO (Stockholm Nordost), Samverkan SLL (Region Stockholm), etc.

 

Som avslutning på månaden så fick jag möjlighet att vara med på ett möte på Backa gård i Kårsta, tillsammans med vår riksdagsledamot Markus Selin, med olika intressenter (LRF, Mellanskog, Trafikverket, åkerinäringen, politiker från Mälardalsregionen m.fl.) om vägarnas standard och hur de påverkar framförallt jord- och skogsbrukets möjligheter att bedriva en miljöbättre och ekonomiskt bärkraftig verksamhet.

 

Nästa månad kommer rivstarta med budgetarbetet inför beslut om kommunplanen för 2021-2023. Jag återkommer om det i nästa månadsbrev.

 

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

10 juli 2020

Erfarenhetsbaserad kunskap

Ett virus vars existens vi bara känt till i 6 månader far runt i världen och skapar förödelse och död. Att då påstå att just den eller den strategin är den enda rätta för att bekämpa viruset och dess konsekvenser och att alla andra är fel visar inte bara på okunskap utan också på avsaknad av ödmjukhet och självkritik. Den kunskap som fanns för 6 månader sedan gällde ”gamla” kända virus, inte nya och så är det alltid med kunskap. Kunskap kommer ur våra gemensamma erfarenheter. Det är inga ”killgissningar” som har sitt ursprung från Facebook eller efter fjorton pilsner på krogen med polarna.

”Standing still is not an option” var något min kollega Peter Medlund predikade ofta när han pratade om strategiska optioner. En annan klok sak han sa var ”att all planering är bortkastad tid, men det måste göras”. Vad var det han ville säga med dessa snodda citat (steal with pride)? Jag tror att han menade att det är bättre att göra fel än att inte göra någonting, för då lär man sig åtminstone något.

29 juni 2020

Regeringskris eller MP?

Miljöpartiet har ett oproportionerligt stort inflytande på regeringspolitiken som många gånger är raka motsatsen till socialdemokrati. Även stödpartierna i ”Januariavtalet” har fått mer än de förtjänat, men alternativet är en högerregering vars politik skulle vara direkt arbetarfientlig och hota vårt solidariska välfärdssystem. 

Om nu Miljöpartiet väljer att lämna regeringssamarbetet så är det inget jag sörjer, möjligtvis så blir jag sur och irriterad. Det enda de uppnår är att vi hammar på ruta ett igen, där vi var hösten/vintern 2018 med talmansrundor och budgetkaos.

11 juni 2020

Undrar vad det beror på?


När man har lite tid över så har man tid att fundera. Just nu funderar jag på M & SD.

När Anna Kindberg Batra först sa att ”jag vill inte att vi moderater inleder samarbeten med Sverigedemokraterna på någon nivå” för att några månader senare säga "vi har haft en princip att inte tala med SD i politiska frågor, det har vi nu ändrat på", så rasade Moderaterna i opinionsundersökningarna och ett halvår senare ”tvingades” hon avgå efter mycket kraftig intern kritik.

Men när Ulf Kristersson några år senare kopierar upplägget plus lite till så hörs inte ett ljud från de egna och i opinionssiffrorna så händer inte mycket.

Min fundering blir då, är det för att Anna Kindberg Batra är en kvinna med dålig tajming, en kvinna med otur eller rätt och slätt en kvinna?

Mer läsning för den intresserade finns hos Jämställdhetsmyndigheten https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2019/07/kvinnor-har-det-tuffare-an-man-inom-politiken-2019-10-24.pdf