23 december 2015

Skenhelighet

Skenhelig enligt Svenska akademien

hycklat from el. oförvitlig


vilket i klartext är att låtsas vara god eller ärlig.


Här kommer några exempel:

- Att på Facebook skriva ”Fantastiska verksamheter som fyller vardagen för hundratals personer i alla olika åldrar. Allt engagemang av detta slag ska uppmärksammas!” eller ” håller med om att all ideell verksamhet måste lyftas och synliggöras” när man företräder ett parti som vill införa höjda avgifter för föreningslivet.


- Att i talarstolen slå för sig bröstet och tala om hur viktigt det är med de ideella krafterna i föreningslivet samtidigt som bidragsbudgeten till föreningslivet inte ändrats på 5 år.


- Att börja med att betona vikten av dialog med föreningslivet för att i nästa stund avskaffa dialogmöten som föreningarna vill behålla.


Tyvärr så är detta inga påhittade exempel utan det är en kort sammanfattning av Alliansens föreningspolitiska agerande 2015.

ps. här kommer ett filmtips till Jul – ” Grinchen – julen är stulen” – som skulle kunna vara taget direkt från Alliansens plattform ds.

14 december 2015

Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll

Idag lämnade jag in en motion om att utveckla VallentunaIdrotten. Nu kan vi bara hoppas på att fullmäktige i Vallentuna också vill.Motion
Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong från januari till december.

I Vallentuna har flera idrotter svårt att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor och planer rena från snö och is och fullgoda inomhusalternativ saknas. Att som idag istället tvinga invånarna i Vallentuna pendla till andra kommuner för att kunna utöva sin idrott är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

En träningsanläggning som ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att ägna sig åt den aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar sätter käppar i hjulet är en förutsättning om en framtidsinriktad kommun ska kunna fortsätta att växa och utvecklas.

Exempel på placering av en inomhushall är Lindholmen som dels har ändamålsenlig mark som kommunen äger och dels är ett område där många nya bostäder planeras.

Därför föreslår vi Socialdemokrater i Vallentuna:
att Vallentuna kommun uppför en permanent inomhushall för friidrott och fotboll

23 november 2015

Barns stillasittande kräver 1 timmes idrott per dag

Idag är det en klassfråga vilka som rör på sig eller tränar olika sporter. De som redan gör fysiska aktiviteter, gör det mer idag men problemet är att de som inte rör sig, blir fler. Därför är det viktigt att fråga varför fler inte känner sig lockade av de fysiska aktiviteterna i t. ex skolan.

Barn och ungdomar måste ha en viss aktivitetsnivå, minst 1 timme per dag för att må bra och kunna prestera i skolans teoretiska ämnen (de barn/ungdomar som redan har 1 timme via föreningslivet e. dyl. mår inte sämre av en extra timme).

Bunkeflo-projektet är troligtvis den största undersökningen som har gjorts i Sverige för att mäta effekterna av motorisk träning. Den genomfördes på en skola i Malmö där 220 barn med liknande bakgrund deltog i studien. En grupp hade skolidrott två gånger i veckan (vilket ofta är fallet i svenska skolan). Den andra gruppen hade tre idrottslektioner och två träningspass ledda av idrottsklubbar, i veckan. Resultaten av träningen visades sig redan efter ett par år. Skillnader syntes på skrivförmåga, läsförmåga och matematik där gruppen med mer rörelse fick bättre resultat än jämförelsegruppen.

Acki Wästlund, idrottslärare, beteendevetare och skolutvecklare beskriver elevernas hälsoproblem som en orsak till sjunkande resultat. (Debattboken »Avstressa skolan! Den glömda skoldebatten«, där hon samlat data om drygt 22 000 elever på ett sextiotal skolor i Sverige).
Nästan hälften av eleverna i studien hade för låg syretillförsel till hjärnan för att orka med skolarbetet under en vanlig dag. 0,25 liter syre/minut krävs för att sova och 0,9 liter för att klara av att diska för hand eller dammsuga. För hälften av eleverna låg värdena där emellan. Ofta går elevernas dagsenergi åt till att ta sig till skolan eller att delta i en idrottslektion. Enligt Wästlunds databas, ägnar sig 40 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna åt någon fysisk träning alls. Var tredje elev är muskelsvag, har dålig rörlighet eller dåliga matvanor. Var fjärde elev är överviktig och lika hög andel sover dåligt. Nästan var femte elev känner sig stressad.

Ur grundskolans läroplan:
”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter”.


Hur görs det idag? Skapas verkligen ett intresse? Vilka rörelseaktiviteter läggs det mest tyngdpunkt vid? Fångar man upp hur ungdomar i dag vill röra på sig? Misstolkar lärare och elever ordet ”idrott” idag? Är kanske engelskans ”Physical education” mer klargörande?
 
Vi tycker det är tydligt att idrottsämnet fått ge vika för skolans teoriämnen och då, utifrån dagens perspektiv, möjligen stagnerat och fastnat i gamla strukturer.

De elever som har minst lust att röra sig, men kanske har mest behov, väljer att undvika idrotten i skolan. Varför, när ämnet är så viktigt? Kan det ha att göra med att man sällan är så utsatt som när man ska hoppa över en plint eller göra kullerbytta inför andra? Eller att läraren ännu 2015 låter den bästa eleven i gruppen göra lagindelning? (Lägg till att man är överviktig eller saknar bollkänsla och att mobbingsituationerna vid ombyte inte minskat).

Vid en utökning av ämnet ses de samhällsekonomiska effekterna som entydigt positiva i förlängningen. En satsning innebär ökade skatteintäkter,
ökad produktivitet och sänkta sjukvårdskostnader. Man bör även lägga till att bättre studieresultat ger möjlighet till högre utbildning. Ju fler som gillar fysiska aktiviteter som sport, kroppsrörelse, dans, desto bättre för folkhälsan och utöver folkhälsoaspekten mår t. ex idrottsvärlden, precis som musikvärlden, bra av en bred bas.

Catharina Fridén Hedrenius och Jerri Bergström, Vallentuna Socialdemokratiska Arbetarekommun

18 november 2015

Fungerar demokratin i fritidsnämnden?

I Vallentuna Nyheter (länk till artikeln) berättade fritidsnämndens ordförande stolt om sina planer för 2016, problemet var att inget ännu var beslutat i fritidsnämnden.

Vid följande nämndmöte tog jag upp detta, ingen i Alliansen reagerade, kanske anser man att det är bra med en ordförande som struntar i vad dem tycker.


Nu är det dags igen. På Fritid Vallentunas facebook-sida så berättar ordförande om fyra nya utegym och var de ska placeras, än en gång så finns inga beslut fattade av nämnden.Undrar om resten av Alliansen fortfarande anser att det är bra med en ordförande som inte bryr sig om demokrati, även om man är majoritet.

02 november 2015

Varför?

Ja, det kan man undra när man ser Alliansens förslag till nya taxor och avgifter för föreningslivet i Vallentuna.

Med ett föreningsliv som går på knäna vad det gäller administration och krav på ditten och datten från kommunen så kommer nästa käftsmäll. Om en förening glömt lämna in ”intern tidfördelning” i tid så ska det kosta 1000 kronor, glömmer man att stänga en dörr så kostar det 600 kronor, glömmer man att plocka bort innebandysargen så kostar det 2000 kronor.

Till detta kommer att kommunen också vill börja ta ut hyror för förråd och andra utrymmen av föreningarna. Kostnaden kommer hamna på 25-50 tusen kronor per år för föreningarna. Att jag inte kan specificera kostnaden bättre beror på att Kultur- och fritidsförvaltningen inte tagit fram något underlag för hur detta förslag kommer drabba föreningarna.

Förslaget är i stora delar direkt föreningsfientligt där ekonomisk svaga föreningar och föräldrar kan komma att drabbas extra hårt.

Här är länk till förslaget 

De som idag på kommunstyrelsens möte sa JA till förslaget (som sedan ska beslutas i kommunfullmäktige 23 november) var:
Parisa Liljestrand (M)
Raimo Vuojärvi (M)
Johan Skoog (M)
Stig Nyman (KD)
Sofia Segergren (C)
Mattias Andersson(C)
Ylva Mozis (FP)


Fråga dem gärna varför, jag gjorde det idag, men fick inget bra svar!

23 oktober 2015

Till detta var jag nödd och tvungen

Vi har i många år kämpat för att kommunen ska anlägga konstgräs på Össeby IP. När vi närmade oss målet så insåg jag att vi inte kunde delta i beslutet.

Anledning var att underlaget inte var tillräckligt bra för att kunna fatta beslut. Timmen innan mötet satt arbetsutskottet och rättade fel i underlaget. Ska ledamöterna i nämnden kunna fatta beslut i ett 9-miljonerkronorsärende så måste ärendet vara korrekt och genomläst, inte ett klipp och klistra från olika gamla handlingar som man får ta del av först 26 timmar innan.


En kravspecifikation som avsåg utbyte av "befintligt konstgräs", fel planmått, bilagor som avser belysningens prestanda och grusbäddens dränerande egenskaper saknades är några
exempel på bristerna i beslutsunderlaget. Ska man besluta om något så vill man veta vad man beslutar om.

FORT MEN FEL!

13 oktober 2015

Nu ska hela rasket rivas...


Här såg jag Tarzan & Jane 1969 på mitt första matinébesök. Filmen jag minns bäst är Hajen, jag blir fortfarande lika skraj när fiskarens sargade huvud plötsligt syns genom bordläggningen. Sista filmen jag såg var Pettsson & Findus (Kattonauten) tillsammans med min son.

Jag hoppas att alla i Vallentuna får möjlighet att uppleva film på hemmaplan och få fina minnen precis som jag och alla andra Centrumbiobesökare fick under alla dessa år.

11 oktober 2015

Föreningslivet kan

Efter 2 dagars besök på 25mannaorienteringen i Lövsättra med 15000 personer på några hektar, så förstår man föreningslivets inneboende kraft.

Vallentuna Össeby Orienteringslöpare genomförde tillsammans med sina 3 sammarbetsföreningar något som inte ens den svenska försvarsmakten skulle klara av. Duschar, toaletter, tältplatser/logi, "utfodring", etc. för 15000 är mer än imponerande, jag är överväldigad och stolt att vara Vallentunabo.

När vårt land står inför sin största logistiska kris sedan 2:a världskriget där hela samhället behövs, så är föreningslivet en resurs vi kan lita på, när vi ska hjälpa till att ta mot den flyktingström som snart också når Vallentuna.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

30 juli 2015

Nu startar vi arbetet med att ta fram Socialdemokraterna i Vallentunas Fritidspolitiska framtidsprogram

I vår handlingsplan för 2014-2018 så står följande:

”Vallentunas rika föreningsliv drivs till största delen av ideella krafter. Kommunen måste vara mer engagerad i att förbättra föreningslivets villkor. Det krävs regelbunden dialog mellan kommunen och föreningslivet så att föreningarna kan vidareutvecklas och locka flera medlemmar. Varje barn och ungdom som hittar sin fritidssysselsättning i föreningslivet är ett lyft för individen. Det är samtidigt en investering för kommunen.”


- Vi ger särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet.
- Vi tar ansvar för att hallar och anläggningar håller hög standard.
- Vi höjer föreningsstödet och inför nolltaxa i kommunens lokaler för föreningar.
- Vi inför en avgiftsfri simskola för alla barn.
- Vi bygger ut och utvecklar fritidsgårdarnas verksamhet och utökar öppettider på lov och helger.
- Vi rustar upp Kvarnbadet.


För att säkerställa att vi är på rätt väg och inte missar något när vi nu utvecklar vår handlingsplan till ett mer djupgående och konkret dokument så vill vi veta vad just din förening har för behov och framtidsplaner för att göra Vallentuna till Sveriges bästa idrotts-/föreningskommun.


Vi samlar därför Vallentunas föreningsliv till en work-shop/brainstorming i Vallentuna Folkets hus (Hövdingavägen 1) 9 september kl.19-22.


Maila
jerri.bergstrom@gmail.com om ni kommer och hur många ni blir.

Varmt välkomna//Jerri, Adam, Frida och Sussie, Socialdemokraternas fritidsnämndsgrupp.

07 juli 2015

Sommarstängt

Igår så semesterstängde idrotten i Vallentuna. I alla fall om man ska tro Kultur och fritidsförvaltning i Vallentuna.

Undrar var i Alliansplattformen man hittar det vallöftet?

07 maj 2015

Kvalitet och tillgänglighet för hallar och anläggningar i Vallentuna

Vallentuna behöver hållbara långsiktiga lösningar som gynnar alla Vallentunabor. Socialdemokraterna vill förbättra tillgängligheten till träningstider genom att förlänga träningssäsongen i såväl ishallarna, fotbollsplanerna och löparspåren.

Bra anläggningar med tillgängliga öppettider är en framtidsinvestering. Socialdemokraterna i Vallentuna anser att anläggningarnas öppettider i större utsträckning måste ta hänsyn till idrottarnas behov och önskemål.

Vallentuna är en framtidskommun med hög inflyttning, och vi anser att det måste skapas goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas.

Vi vill att alla föreningar i Vallentuna ska ges möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna ambitioner. Att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att ägna sig åt den aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar ska sätta käppar i hjulet.

Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong från januari till december.
Att låta invånarna i Vallentuna pendla till andra kommuner för att kunna utöva idrott är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Nuvarande öppettider är:
- Sporthallarna är öppna när skolorna är öppna med undantag för Ekebyskolan och Vallentuna sporthall som är öppna under sommarlovet. 
- Ishall A, v34-v14 och ishall B v41-v10 (t.o.m. v12 om kommunens ekonomi tillåter).
- En konstgräsplan på Vallentuna IP snöröjs fr.o.m. vecka 4 första vardagen efter snöfall, inga garantier att planen är spelbar. 
- För övriga utomhusanläggningar styr vädret helt. Om det snöar eller liknande så väntar man på vårens töväder.

Vid dagens möte (2015-05-07) i Vallentuna fritidsnämnd lämnade socialdemokraterna följande förslag.
Under förutsättning att det finns behov från allmänheten eller föreningslivet, vid för årstiden ”normala” omständigheter, vill vi att fritidsnämnden beslutar att:
- Sporthallar hålls öppna under hela året
- Ishall A är öppen v34-v17
- Ishall B är öppen v39-v12
- Vallentuna IP löparbanor är is- och snöfria v13-v39
- Vallentuna IP konstgräs östra är spelbar v4-v44
- Vallentuna IP konstgräs västra är spelbar v7-v41
- Össeby IP konstgräs är spelbar v7-v41 (färdigställd 2016/2017)
- Bällstabergs konstgräs är spelbar v11-v41

Jerri, Frida, Adam och Sussie, Socialdemokraterna i Vallentunas fritidsnämnd

05 maj 2015

Vad är ett löfte värt?

Efter att ha tittat på Alliansens budgetförslag och investeringsplan för resten av mandatperioden kan jag bara konstatera att Centerpartiet i Vallentuna aldrig haft för avsikt att infria sina löften i valrörelsen.

- ingen avgiftsfri simskola
- ingen konstfrusen isbana i Kårsta
- ingen ökning av aktivitetsstödet
- ingen ökning av anläggningsbidrag
- inget konstgräs på Orkesta IP
- inga nya friluftsbad
- inga nya ungdomsgårdar


2502 röster var värt några elljusspår och utegym för sammanlagt 3,2 miljoner.

GRATTIS ALLA IDROTTSÄLSKANDE CENTERVÄLJARE!

10 april 2015

Centern sviker igen

Det börjar bli en vana med centerpartistiska fritidsnämndsordföranden som sviker sina löften.

I december röstade Sofia Segergren bort den konstfrusna isbanan man gick till val på. För att inte vara en sämre centerpartist så genomdrev Lars Carlsson att fortsätta att ta betalt för simskolan, trots vallöftet att den ska vara gratis.

Jag och Adam (inkl. Dan från MP) yrkade att simskolan inte ska avgiftsbeläggas. Efter en rask och effektiv överkörning från Alliansens sida så klubbades beslutet av Lars Carlsson, ivrigt påhejad av sin bisittare Roger Gadde från Moderaterna (ett parti som definitivt inte vill utveckla fritid i Vallentuna).

ETT SVIKET LÖFTE ÄR ETT FÖR MYCKET!

03 april 2015

De har fattat vad som behövs för att gå hela vägen

På hundpromenad så ser jag 15 grabbar i rött som nöter frisparkar på Vallentuna IP. Dem älskar sin idrott annars skulle de suttit hemma och ätit påskmat. Vem kan neka dem möjlighet att gå hela vägen?

22 mars 2015

Vallentuna - Stockholms läns enda vinterkommun

När alla andra kommuner ägnade lördagsmorgonen till att sopa bort 3 centimeter snö på sina fotbollsplaner för att barnen skulle kunna spela matcher mot lag från länets alla hörn så tittar Vallentuna på med armarna i kors och sjunger "ja se det snöar, ja se det snöar, det var ju lustigt att se...".

För den som undrar kan jag meddela att resten av stockholmsfotbollen garvar läppen av sig när de hör om vad som händer i Stockholms enda kvarvarande vinterkommun.

Vad jag tycker kan man läsa i mitt inlägg 12 januari. Ett inlägg som tydligen gjorde många både ledsna och upprörda eftersom man anser att jag och fotbollen är orättvisa i vår kritik.

Jag tittar avundsjukt på alla andra kommuner som oberoende av politiskt styre anser att barnen ska ha möjlighet att spela fotboll efter vårdagjämningen.

02 mars 2015

Mars börjar bra

Kom hem efter 3 timmars kommunstyrelsemöte och fick en fin förskottsfödelsedagspresent av Förvaltningsrätten. Mitt överklagande av fritidsnämndens beslut om avgifterna för 2014 på Kvarnbadet bifölls. Det tog 10 månader, men nu är det klart (om inte Arrogansen överklagar) att kommunen måste betala tillbaka alla badavgifter för 2014. Vilket enligt förra nämndordförande inte ska vara så svårt. Bara att komma upp på förvaltningen med kvitto eller...?

Det enda jag ville var att fullmäktige skulle ta beslutet. Men Arrogansen visste bättre, sa Bill...!

GÖR OM, GÖR RÄTT

Snart är det 2016


Det känns långt bort, men redan nu börjar kampen om miljonerna. På onsdag (4 mars) går startskottet för nästa års budget. Två saker är extra angelägna och det är konstfrusen isbana i Kårsta samt ett fotbollstält på Vallentuna IP.
 
Isbanan är ett löfte från både oss i Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det ska bli intressant att se om nya ordföranden (Lars Carlsson, Centerpartiet) håller löftet eller om det blir en favorit i repris på förra ordförandes svek.
 
När det gäller fotbollstält så är det ett Allians-löfte som klubbades i fullmäktige 10 november 2014. Då beslutades om 1 miljon till ett tält. Problemet är bara att ett tält kostar 10 gånger mer. Därför förutsätter jag att det fattas beslut om ytterligare 9 miljoner. Men det kanske bara var en rökridå bland andra rökridåer som är mer regel än undantag i Alliansens "maskirovka".
 
 
Maskirovka är en rysk militärteknisk term för metoder, verktyg, utrustning, med mera, som skall vilseleda, jmfr. ”inbördeskrigen” i Georgien och Ukraina.

15 februari 2015

Drivkraft?

För snart två år sedan fick jag följande svar på frågan varför man inte gjorde föreningslivet delaktigt när fritidsförvaltning skulle slås ihop med kultur, "det har ni inte med att göra, kommunstyrelsen väljer själv hur kommunen ska organisera sig".

Det svaret var helt avgörande för mig i mitt beslut att lämna mitt uppdrag i konståkningen och istället aktivera mig politiskt.

Den som gav mig svaret förstod nog inte riktigt vad konsekvenserna skulle bli. Det finns många olika ordspråk som beskriver vad som kan hända när man inte har tänkt hela vägen - "som man sår, får man skörda" eller "som man bäddar, får man ligga". Tänka sig, det blev en riktig draksådd och många sömnlösa nätter för VallentunaArrogansen.

04 februari 2015

Alla kan inte gilla SosseJerka!

Det gör ont att höra sanningen. Det ska det göra, eftersom den är ärlig och uppriktig. Så länge inte sanningen används för att förtala så måste offentliga personer eller organisationer tåla kritik om än i satirisk, ironisk eller överdriven form.

Min blogg har nu varit igång sedan september 2013 och jag har tydligen lyckats reta upp en del, kanske för att sanningen har träffat där det gör mest ont - i den delen av kroppen där de flesta har sitt samvete.

Jag blir både stimulerad och glad när jag får mothugg. Det är i debatten som demokratin föds och utvecklas. Men, jag kommer aldrig tolerera att någon ifrågasätter min rätt till yttrandefrihet.

FRÅGOR PÅ DET?

29 januari 2015

Håll fingrarna borta från idrottsrörelsen

Svensk idrottsrörelse är en av världens starkaste folkrörelser med en bredd som uppmärksammas internationellt. Två av tre pojkar och drygt varannan flicka i åldrarna 7 till 15 är med i en eller flera idrottsföreningar. Drygt två miljoner personer i åldern 16-84 är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag i en eller flera av de ca 22 000 idrottsföreningarna.

Sedan lång tid har staten via sina olika bidragssystem gett idrottsrörelsen uppdrag efter uppdrag som inte tillhör deras "kärnverksamhet" – att bedriva idrottsverksamhet. Det har blivit en ovana bland riks- och kommunalpolitiker att försöka använda idrottsrörelsen som redskap för sina egna agendor.


Regeringarnas budgetpropositioner har också blivit alltmer fyllda av politiska krav på idrottsrörelsen (senaste exemplet är att "regeringen beslutat att ge 500 000 kronor i bidrag till Riksidrottsförbundet för att ta fram en plan för att stärka och utveckla idrottsrörelsens arbete med folkhälsa"), idrotten får extra stöd i kommunerna om föreningarna arbetar särskilt med jämställdhet, hbtq-frågor, mångfald, integration och mycket annat. Citat från en erfaren idrottsledare "idrotten/föreningen ska göra allt utom det som den grundats för".


Idrottsrörelsens värdegrund är en plattform som mer än väl uppfyller alla de krav som vi kan ställa på en frivillig/ideell verksamhet som verkar i en sann demokratisk anda.


De ideella idrottsledarna lägger ned ett arbete motsvarande 140 miljoner timmar per år i föreningarna. Om ledarna fick betalt motsvarande en fritidsledarlön för den tid de lägger ned på idrotten skulle det innebära ett värde, inkl. sociala avgifter, om ca 30 miljarder kronor per år.

Rätten att fatta egna beslut om målen och vägarna till målen är grunden för hundratusentals ideellt arbetande idrottsledares engagemang. När denna rätt hotas, hotas också det ideella engagemanget. Om idrottsrörelsens självständighet skulle sättas på undantag, skulle också glädjen och kraften tyna bort.


Det är av största vikt att relationen mellan Sveriges största folkrörelse och Socialdemokratin stärks och utvecklas. Denna relation måste bygga på en ömsesidighet och respekt för våra olika samhällskontrakt, därför måste vi återupprätta idrottsrörelsens självständighet så att idrottsrörelsen tillåts att fokusera på sitt egentliga ändamål och inte påtvingas uppgifter som ligger utanför deras kompetensområde (att bedriva idrottsverksamhet).

12 januari 2015

Kultur och fritidsförvaltningen - VallentunaIdrottens fiende #1

På torsdag är det dags för årets första nämndmöte. Som 8:e punkt så har förvaltningen ett förslag till hur deras verksamhet ska prioriteras.

Prioritering av underhåll under vinterhalvåret inom befintliga resurser.

1. Löpande underhåll och skötsel av enhetens anläggningar. Össeby IP, Vallentuna IP, sporthallar och Kvarnbadet.
2. Plogning av gångytor på Vallentuna IP
3. Plogning av naturisbana på Vallentunasjön
4. Spårning av skidspår Össeby IP
5. Spårning av skidspår Vallentunasjön
6. Vinterunderhåll på motionsspåret på Vallentuna IP
7. Isvård och skötsel ishallarna
8. Frilägga en konstgräsplan på Vallentuna IP från snö


Förslaget kan sammanfattas med ett ord "KATASTROF".

Sist och näst sist prioriterad är den bokade, betalande och organiserade verksamheten - ishockey, konståkning och fotboll.

Varför ploga gångvägar på IP om det ändå inte går att bedriva verksamhet i ishallen eller på konstgräset?

SUCK!!!