31 december 2021

Året 2021

 Det här året var det år vi trodde skulle vara slutet på pandemin, men så blev det inte. Istället kom nya virusvarianter och smittvågor som innebar restriktioner och utmaningar i vårt arbete. Men vi har ändå kunnat arbeta med att föra fram vår politik och våra budskap på olika vis.

Under våren så anställdes vår tidigare ekonomichef Annika Hellberg som kommundirektör efter att Victor Kilén sagt upp sig och istället bli stadsdirektör i Nacka. Några av hennes viktigaste arbetsuppgifter är att försöka minimera påverkan på kommunens bostadsbyggnadsplanering p.g.a. Trafikverkets riksintresseprecisering samt att projektet med Roslagsbanan till city förverkligas i tid och inom budget.

På fullmäktige så har vårt fokus för debatterna varit anställnings- och arbetsvillkor, kompetensförsörjning samt äldrefrågor. Vi har belyst dessa frågor bl.a. genom att lägga förslag om att heltid och tillsvidareanställningar ska vara norm, minska lärarnas arbetsbelastning och rättvisa villkor i våra upphandlingar. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad. Bl.a. har ”Coronakommissionen” pekat på att timanställningar varit en bidragande orsak till den höga dödligheten på många äldreboenden. 

Vi har flera gånger lyft frågan om hur Alliansen i Vallentuna har valt att använda ”coronastödet” (i insändare, sociala medier och fullmäktigedebatten). Kommunen har erhållit stora tillskott från regeringen för att höja kvalitén i bl.a. äldreomsorgen och skolan. Alliansen har istället använt extrapengarna till att sänka skatten och bygga upp det egna kapitalet.

I vårt budgetförslag för 2022, med en höjning av kommunalskatten med 50 öre innebar 85 miljoner extra att använda i verksamheterna och prioriterar äldreomsorgen, förskolan och grundskolan samt förebyggande åtgärder. Nu, sex månader senare så ser vi att en skattehöjning inte var nödvändig för att kunna uppfylla våra löften om ett bättre Vallentuna. Det hade även i vår budget funnits utrymme för en eventuell skattesänkning, med tanke på hur kommunens ekonomi har utvecklats, mycket tack vare vår regerings olika stöd och åtgärder.

När det gäller ”Samordning av centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium” så har vi sagt NEJ till en flytt. Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. Vi har också sagt nej till en flytt av Karlbergsskolans verksamhet till Hjälmsta.

Nu går vi in i valåret 2022. Det kommer bli ett roligt år med kampanjande och en massa tillsammansaktiviteter.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

30 november 2021

Månadsbrev november 2021

Månaden började med partikongress, visserligen via TV, men ändå spännande att kunna följa med i debatten och besluten om i vilken riktning Socialdemokraterna ska verka i framtiden. Men beslutet som fick mest uppmärksamhet var givetvis val av ny partiordförande och statsministerkandidat, att Magdalena Andersson valdes var ingen överraskning. 

Det som överraskade lite och skapade det stora rubrikerna var det som hände efter kongressen när Vänsterpartiet och Centerpartiet försökte klämma in så mycket de bara orkade i sina krav för att ställa sig bakom valet av Sveriges första kvinnliga statsminister. När sedan Miljöpartiet mer eller mindre överraskande hoppade av ett regeringssamarbete efter att Centern lade ner sina röster i budgetomröstningen gjorde inte oredan mindre. Men fr.o.m. idag så har vi äntligen en kvinnlig statsminister och en handlingskraftig regering som kan driva Socialdemokratisk politik fram till valet nästa år.

På fullmäktige debatterades bl.a. vår motion om ”Heltid som norm”. Där vi menar att minst 90% av alla tjänster ska vara trygga tillsvidareanställningar och att minst 90% ska vara anställningar på heltid, med en lön som räcker till att försörja sig själv och sin familj. I sitt svar menade Alliansen att det redan är över 90% tillsvidareanställda. Motiveringen till deras svar var att timanställda inte skulle räknas med eftersom de avslutar sin anställning varje dag när de går hem vid arbetsdagens slut. Alliansen väljer alltså att helt bortse från faktumet att över 30 % av allt arbete inom Kommunals avtalsområde i Socialförvaltningen utförs av timanställda, anställda man inte låtsas om att de finns.

November avslutades med frukostseminarium om ”Arlandaregionens betydelse för utvecklingen av Sveriges konkurrenskraft” med Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, som huvudtalare. ”Arlandaregionen”, som är en samverkan mellan Swedavia och kommunerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna, arbetar med att förverkliga en ”Arlandaförhandling”.

En förhandlingslösning liknande Sverige-/Stockholmsförhandlingen är helt avgörande för vilka infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar som kan bli verklighet och hur bostadsbyggandet kommer utvecklas i samverkanskommunerna.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


31 oktober 2021

Månadsbrev oktober 2021

Månaden började med studiebesök i Trastsjöskogen i Österåker som arrangerades av Samverkan Gröna Kilar Nordost. Där fick vi information om bl.a. tillgängligt friluftsliv, ”Naturparkour” och Sagostigen (ett projekt som på ett lekfullt sätt ska locka barn, ungdomar och vuxna att lära sig mer om natur- och kulturmiljö).

Syftet med ”kilsamverkan” är att utveckla naturens innehåll och tillgänglighet för alla. Sedan 2006 bedrivs en samverkan i Rösjökilen mellan Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna. 2008 startade ett liknande samarbete mellan kommunerna kring Angarnskilen och Bogesundskilen. De kilarna berör Vaxholm, Österåker, Täby och Vallentuna. Från 2016 bedrivs samverkan gemensamt i alla tre kilarna. I samverkan ingår också i ideella organisationer, länsstyrelsen, Region Stockholm, andra myndigheter samt universitet och högskolor. Läs gärna mer på https://www.gronakilar.se

Fullmäktige i oktober var det första ”riktiga” med alla ledamöter på plats sedan januari 2020, även nämnderna börjar så smått komma igång med ”riktiga” möten. Också på detta fullmäktige så blev det debatt om kompetensförsörjning och anställningsvillkor för vår personal. Så länge det finns otrygga anställningar i kommunens verksamheter så kommer vi fortsätt att höja våra röster i där vi finns. Att ha ordet ”arbetare” i partinamnet förpliktigar. Enligt LO senaste undersökning så har Vallentuna kommun de näst sämsta anställningsvillkoren av all kommuner i Stockholms län.

Lärarnas Riksförbund arrangerade en skoldag för mig i Karlslunds Södra (Karlsbergsskolan). Jag hann ”gå alla årskurserna”, från förskoleklass till 3:an. Besöket gav en inblick i lärarnas vardag och de utmaningar de ställs inför varje dag. Som grädde på moset så blev det även en nostalgitripp för mig, då jag för 51 år sedan började min utbildningsresa på just den skolan.

Att valrörelsen startat igång kan vi se i att lokaltidningarna nu börjat sammanfatta innevarande mandatperiod, vad som lovats och vad som blivit verklighet. Men också att de intresserar sig för de olika partiernas framtidsvisioner för kommunens utveckling. Så häng med i valrörelsen och bidra med du kan för ett nytt styre i Vallentuna.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


30 september 2021

Månadsbrev september 2021

Nu börjar vi se vilka konsekvenserna blir av kommunhusflytten. På senaste fullmäktige ställde vi frågan om vad flytten av kommunkontoret till gymnasiebyggnaden innebär för framtida utveckling gymnasiet. Alliansens svar var att det gör ingenting eftersom våra ungdomar inte vill gå i Vallentuna gymnasium och att det är bättre om de sätter sig på Roslagsbanan och lämnar kommunen. I förra månadsbrevet skrev jag om att verksamheten i Karlsbergsskolan (Karlslund Södra) ska flyttas över till Hjälmstaskolan (Karlslund Norra) med konsekvensen att Vallentuna Internationella Montessoriskola (VIMS) tvingas ut ur sina lokaler på Hjälmstaskolan. Igår på Teknik- och fastighetsutskottet fick vi information om att Vallentuna Friskola och VIMS istället ska flyttas till Karlbergskolan. 

Vi Socialdemokrater säger nej till en flytt av Karlbergsskolans verksamhet, precis som vi lovade inför valet 2018. Vi kommer under hösten och ända fram till slutet, på alla vis kämpa för att beslutet om flytt ändras och rivs upp. När man hör hur Alliansen resonerar så kan man undra vart barnperspektivet tog vägen? Finns det plats för barns och ungas trivsel och trygghet i deras politik eller är det bara effektiviseringskalkyler, kvadratmetrar och kronor per elev som räknas? Istället väljer alliansen att gömma sig bakom förvaltningens tjänstepersoner och undviker att ta ansvar för sin politik genom att hävda att flytten av Karlbergskolan inte är ett politiskt beslut utan en konsekvens av en lokaleffektiviseringsutredning.

Nu är kyrkovalet lagt till handlingar och vi väntar nu på den slutliga sammanräkningen blir klar i oktober/november. Enligt den preliminära sammanräkningen så blev resultatet att vi behåller vår tidigare 6 mandat. De enda förändringarna jämfört med förra valet är att Hembygdens kyrka tar ett mandat från Sverigedemokraterna. Eventuellt så kan det efter den slutliga räkningen bli så att vi får ytterligare ett mandat, men chanserna är mycket små. Större risk är det att SD får tillbaka sitt tredje mandat, vilket samtidigt skulle innebära att Centerpartiet tappar ett mandat och får 4 istället för 5.

Ett stort tack till alla som tog sig till vallokalerna och till alla som jobbade i valrörelsen. Vi stod på torget nästan varje dag i tre veckor, delade ut material i brevlådor, annonserade i lokaltidningen, publicerade videos och delningsbilder på Facebook och Instagram med uppmaningar om att rösta och med information om vårt kyrkopolitiska handlingsprogram.

Igår gick vi till Steg 4 i Regeringens plan för hur pandemirestriktionerna ska trappas ner. Nu gäller att ovaccinerade (gäller inte de som är under 18 år eller inte vaccinerat sig av medicinska skäl) bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och att undvika spridning av covid-19 och bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

Med det sagt så känns det skönt att vi snart kan börja mötas på riktig, men vi fortsätter givetvis att visa varandra hänsyn och stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


14 september 2021

Reflektioner från kommunfullmäktige 13 september 2021

Revisionen är en oberoende granskare av kommunens verksamhet. Dess betydelse kan aldrig underskattas, så många gånger har vi hört revisionens ordförande stå just här i fullmäktige och berätta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, men även ringt i larmklockan när de upptäckt oegentligheter som hotat förtroendet för kommunens verksamhet eller riskerat kommunens ekonomi. Inför 2022 så äskade revisionen 1.460.000:- för att kunna fullgöra sitt uppdrag med kvalité och på ett rättssäkert sätt.

Men som vanligt så tog Alliansen fram hyveln och skalade bort fjuttiga 60.000:- från revisonens äskande. Att inte tilldela revisionen de medel de anser sig behöva för att kunna genomföra sitt viktiga arbete kan bara tolkas på två sätt. Antingen så anser Alliansen att revisionen inte behövs – att de inte vill bli granskade, eller så anser de att revisionen är slarviga med hur de använder sina pengar.

En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre än att försöka spara 60.000 kronor på en verksamhet som är en självklarhet om man väljer att sticka ut hakan med att man siktar på att vara Sveriges bästa kommun. Men som vanligt var Allianshyveln framme och 

Nu börjar vi se vad det egentligen är frågan om när det gäller flytten av kommunkontoret till gymnasiet. Konsekvenserna av denna flytt är inte bara att man ska klämma ihop våra anställda på en mindre yta. Genom denna flytt så ger alliansen upp alla tankar på att utveckla Vallentuna gymnasium. Och det stannar inte där, Karlbergsskolan, som av någon outgrundlig anledning nu heter ”Karlslunds Södra” försvinner, trots de löften som gavs för tre år sedan. Vi tror inte att det slutar här, det kommer mera när dimridåerna skingrats, vad det blir då vet vi inte än, men inte blir det bättre för våra barn och ungdomar eller äldre om någon undrar.

Vi redovisningen av delårsbokslutet för januari-april så får vi informationen att kommunen prognostiserar ytterligare överskott utöver budgeterat resultat för året, bl.a. tack vare vår regerings ekonomiska politik med ökade statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen, skolan m.m., men också att skatteintäkterna blivit större än beräknat, också det mycket beroende på statens insatser när det gäller ett utökat stöd till företag och arbetstagare för att hantera effekterna av pandemin.

Att då lägga dessa pengar på hög – till framtida skattesänkningar – istället för att använda dem där de behövs är helt obegripligt, när vi vet att socialnämnden, men även andra verksamheters ekonomiska resurser behöver förstärkas för att kunna uppfylla de krav som lagstiftningen och våra invånare ställer.

Som vi Socialdemokrater krävt i många år så måste ”heltidsresan” införas i hela kommunen och då på ett sätt som inte innebär orimliga scheman eller underbemanning. Ska det kunna förverkligas så kan vi inte överspara. I förra veckan så publicerade LO sin rapport om hur kommunerna i länet är som arbetsgivare. Det var både ris och ris till Vallentuna – bästa ledarskapet, men sämsta anställningsvillkoren – mycket beroende på den stora andelen timanställda, visstidsanställda och deltidsanställda. En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre, om man siktar på att vara den bästa i Sverige.

#Vallentuna kan bättre!


31 augusti 2021

Månadsbrev augusti 2021

Jag blev precis lika överraskad som alla andra som hörde Stefan Löfvens avslutning på sitt sommartal för lite mer än en vecka sedan. Ett tal om vilket samhälle socialdemokratin vill bygga. Ett samhälle som är starkt och inkluderande. Ett samhälle som ställer upp för de svaga och allas okränkbara lika värde. Det var verkligen ett tal som engagerade. Men som sagt, avslutningen blev nog det som gör att man kommer minnas talet i många år, att Stefan Löfven meddelade sin avgång som partiordförande och statsminister.

Nu har valberedningens arbete startat och distriktet kommer genomför olika aktiviteter för att ”lyssna av” vad medlemmarna vill när det gäller nästa Socialdemokratiska partiordförande och statsminister. Exakt vilka aktiviteter det blir vet jag inte i skrivande stund, men bl.a. så kommer partidistriktet göra utskick till alla medlemmar med möjlighet att ”tycka till” i frågan.

Äntligen! Det kan man verkligen känna nu när kyrkovalrörelsen startat med torgaktiviteter och flygbladsutdelningar. Efter mer än ett år av föreskrifter och begränsningar så kan vi öppna upp lite försiktig med att träffa våra väljare och kommuninvånare. När vi kampanjar på gator och torg och i andra miljöer går vi inte fram till människor utan låter dem komma fram till oss (i enlighet med partidistriktets rekommendationer).

I månadens sista dagar så dyker det plötsligt upp information från kommunen om att Karlbergsskolans (Karlslundsskolan Södra) verksamhet ska flytta över till Hjälmstaskolans (Karlslundsskolan Norra) lokaler och att skolbyggnaden istället, enligt obekräftade rykten, ska hyras ut till friskoleverksamhet. Det är fråga om ett direkt löftesbrott från Parisa Liljestrand och Moderaterna som i en hätsk debatt dagarna före förra valet anklagade Socialdemokraterna i Vallentuna och framförallt Jaana Tilles för att bedriva ”smutskastning” och fara med osanning när vi ifrågasatte deras utfästelser om skolans framtid. För mindre än tre år sedan så skrev/svarade Parisa följande:

"Eftersom socialdemokraterna i Vallentuna nu går ut och sprider falsk information om vad vi moderater vill med Karlbergsskolan kommer här ett förtydligande: En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan."

"Vi moderater har inte för avsikt att skolans lokaler ska överlåtas till privata aktörer, utan vill att skolan ska kunna fortsätta drivas i kommunal regi. Valfriheten för våra elever är viktig för oss och vi ser gärna att det finns fler alternativ i Vallentuna. Men inte i Karlbergsskolans lokaler 🙂."

Döm själva vem eller vilka som bedriver falska kampanjer och bryter löften.


30 juli 2021

Månadsbrev juli 2021

När röken skingrat sig efter ”Den andra Midsommarkrisen” och Stefan Löfven till slut kunde återinträda som statsminister utan att det behövdes något extra val så tror jag att de flesta av er kände en lättnad, inte för att vi skulle behöva kampanja i juli och augusti, utan kanske mest för att det i dessa tider behövs en handlingskraftig regering som kan lägga all sin kraft på arbetet med att återstarta Sverige efter pandemin. Som jag skrev i min förra månadsbrev så är den stora utmaningen för Stefan att få igenom en budget i höst, något som har blivit ännu svårare än tidigare år efter att Liberalerna valt att liera sig med sina forna allianspartners Moderaterna och Kristdemokraterna samt att man öppnat upp för samtal och samarbete med Sverigedemokraterna, något som sågs som helt omöjligt för några år sedan.

När det gäller den lokala politiken så har den under juli fått den vila som den behöver. Och för er som haft möjlighet till ledighet så hoppas jag att ni fått den återhämtning ni behövt. Till er som inte haft möjlighet till ledighet utan jobbat för att hålla igång landet och kommunen vill jag rikta ett stort tack och att ni får den vila ni behöver senare i år.

Kyrkovalet i september börjar närma sig och förberedelserna pågår. Bl.a. så är våra lokala trycksaker färdiga (länk till vårt lokala program, samt det övergripande valmanifestet/programmet från Partistyrelsen), så nu vi väntar otåligt på att få ”sparka igång” kyrkovalrörelsen och att få börja träffas på riktigt för att genomföra samtal och andra kampanjaktiviteter.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

30 juni 2021

Månadsbrev juni 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är rikspolitiken, men först några rader om vad som hänt lokalt. 

I början av månaden debatterades och beslutades kommunens budget för nästa år. Som vanligt så var inte alliansen debattsugen, men på slutet tog det fart när moderaternas företrädare Parisa Liljestrand tog bladet från munnen och under 5 minuter, nästan utan några andningspauser meddelade att allt som vår finansminister Magdalena Andersson gjort var fel och åter igen fel. Att den socialdemokratiska finanspolitiken räddade Vallentuna kommun från ett stort underskott för 2021 och istället blev ett överskott på 139 miljoner glömde Parisa bort att berätta.

Några viktiga saker att komma ihåg till nästa år när kommuninvånarna kommer börja märka av alliansens ekonomiska svångremspolitik. Alliansen sänker skatten med 10 öre (9,5 miljoner), tänk på det när alliansens företräder svarar med att ekonomin är ansträngd och att det inte finns utrymme för den vård, skola och omsorg som skattebetalarna förväntar sig. Skattesänkningen motsvarar 20-25 kr/mån för medelinkomsttagaren.

Veckan efter fattades beslut om att flytta kommunkontoret till gymnasiet på andra sidan järnvägen. Som vi tidigare informerat om så sa socialdemokraterna NEJ till en flytt.

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. Utredning är ett hastverk utan riktiga konsekvens och riskanalyser, bl.a. när det gäller arbetsmiljö och ekonomi.

Någon plan för Vallentuna centrums framtida utveckling fanns inte heller – vad händer med alla näringsidkare och handlare då beslutet har stor påverkan på besöksfrekvensen och kundunderlaget.

Jag väljer att citera en kamrat från kommunala gruppens möte 9 juni - ”låt borgarna bygga tegel, vi bygger välfärd”

Efter vår partiledare och statsminister Stefan Löfvens ansvarstagande beslut i måndags att inte utlysa extra val så har talmannen gett moderaternas Ulf Kristersson uppdrag att undersöka förutsättningarna för en borgerlig regering, en regering som i så fall kräver stöd från Sverigedemokraterna. För tre år sedan hade något sådant varit helt uteslutet, om man ska tro på de utfästelser som gjordes från samtliga allianspartier inför valet 2018. Men redan dagarna efter valet så bröt Moderaterna och Kristdemokraterna det löftet. Nu ser vi att även Liberalerna valt att gå den vägen, efter att ensidigt ha förklarat att ”januariavtalet” och dess 73 punkter inte längre är giltigt och förklarat att de är beredda att stödja en regering där Sverigedemokraterna får inflytande. Än så länge hedrar Centerpartiet och Annie Lööf detta avtal och meddelat att centern inte kommer stödja en sådan regering.

Man kan sammanfatta det parlamentariska läget med att Ulf Kristersson får svårt att bilda en regering men lite lättare att få igenom en budget. För Stefan Löfven är det tvärtom. Så även om det slutar med att Stefan Löfven kommer tillbaka som statsminister så kommer den stora prövningen till hösten. Två gånger har Stefan Löfven varit tvungen att regera med en M+KD-budget och det gör han aldrig igen, om jag förstått hans uttalande rätt. Så vad som än händer de närmaste veckorna så kan vi inte blåsa faran över.

En sak ska alla ha klart för sig – vi socialdemokrater är alltid redo för valrörelse!


31 maj 2021

Månadsbrev maj 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är kommunplan och budget för 2022-2024. Det är på denna budget som vi "går till val på" och som ska visa skillnaderna på en socialdemokratisk välfärdsbudget och en borglig effektiviseringsbudget.

Med en förslagen höjning av kommunalskatten med 50 öre och ett rimligt sparande så innebär vårt förslag till budget 85 miljoner extra att använda i verksamheterna jämfört med alliansens förslag.

Rubriken på vårt budgetförslag är "VÄLFÄRDEN FÖRST" och det en självklarhet att det är just dit som våra skattepengar i första hand ska gå. Det är socialdemokratisk politik. Läs mer om vår budget: (klicka här på länken)

Om vi ska kunna erbjuda en trygg och bra vård och omsorg så är personalen det viktigaste vi har. Men för våra undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg så utförs nästan 1/3-del av deras arbetsuppgifter av visstid- och timanställda som inte vet om de har ett jobb att gå till i morgon. Att när som helst, helt godtyckligt, riskera att bli av med sitt jobb skapar en otrygg tillvaro med få möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar deras hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen. Att våra anställda ska behöva leva med en sådan otrygghet är inte att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

För att Vallentuna ska kunna bli en kommun man kan leva hela livet i så måste man få en bra start i livet och allt börjar i sandlådan. Därför väljer vi att lägga stora resurser på förskolan och grundskolan samt på olika förebyggande åtgärder framförallt inom socialnämndens olika verksamheter. Kommunen måste vara det skyddsnätet man alltid kan lita på de gånger man behöver det. Vi har alla olika förutsättningar och förmågor, men det måste alltid vara behovet som avgör vem som ska få hjälp och stöd, inte vältalighet, personliga kontakter eller ekonomi.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!
/Jerri Bergström

30 april 2021

Månadsbrev april 2021

Hej kamrater

Att det finns något som kallas ”aprilväder” det vet vi, men att få uppleva alla vädertyper som finns i meteorologens ordbok var väl inget vi hoppades på.

Nu är förstudien för utredningen ”Samordning av centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium” nästan klar. Förslaget går i stora delar ut på att översta våningen i den gamla fabrikslokalen kommer användas till en samlad kommunal förvaltning och att gymnasiet disponerar övriga delar. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa möjligheter till ett modernare sätt att arbete t.ex. distansarbete och aktivitetsbaserad med olika typer av arbetsplatser.

De eventuella farhågor vi hade när det gällde Sverigeförhandlingen och Roslagsbanan till city försvann när ”omförhandlingen” stängde 15 april med resultatet att endast ”Stockholmsöverenskommelsen” (tunnelbanan till Nacka och Barkarby) påverkades med en ny fördelning av framtida kostnadsökningar. För vår del så är det oförändrade förutsättningar där man lagt stor tyngd vid kontroll och uppföljning av kostnadsutveckling i det framtida projektet så att det inte uppstår ”överraskningar”.

När det gäller Trafikverkets beslut om ”riksintresseprecisering av lågfartsflyget för Arlanda” så är tanken att försöka utmana beslutet i domstol genom att gå fram med detaljplaneförslag i området. Det kan ge oss underlag för hur lagstiftaren ser på balansen i intressekonflikten mellan transportinfrastruktur och bostadsförsörjningen. Kommunen kommer också se vad det finns för alternativa områden som kan utvecklas utan påverkan från lågfartsflyget. Om det i slutänden visar sig att vi inte kan uppfylla vår del av bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen så kommer vi kräva ekonomisk kompensation för den uteblivna värdeåterföringen från exploatörerna.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och ha ett bra första maj!
/Jerri Bergström

ps. Den 10 maj så inträder vår medlem Daniel Färm i riksdagens kammare för att tjänstgöra som ersättare månaden ut. ds.


31 mars 2021

Månadsbrev mars 2021

De sista dagarna i mars så har det inkommit rapporter om backsippor, tranor och sopning av vägarna i Vallentuna, säkra tecken på att våren äntligen är här. Äntligen kan man säga då våren inte riktigt kunde bestämma sig i början av månaden.

Om föräldraledighet är ett vårtecken vet jag inte, men för Vallentunas del kom goda nyheter. De tre första veckorna i maj så kommer vår medlem Daniel Färm tjänstgöra som riksdagsledamot, tack vare att Alexandra Völker då inleder sin föräldraledighet. Att det bara blir tre veckor beror på att Mathias Tegnér återinträder som riksdagsledamot efter sin föräldraledighet. Det är första gången på nästan trettio år som det sitter en Socialdemokrat från Vallentuna i vår högsta beslutande församling. Senast var det Sylvia Pettersson som satt på den stolen. Grattis Daniel och hela Vallentuna!

På kommunfullmäktige för två dagar sedan handlade inledningsvis debatterna ännu en gång om arbetsvillkor, denna gång med fokus på lärarnas arbetsbelastning och rättvisa villkor i våra upphandlingar. Senare på kvällen så var det de äldres villkor som diskuterades då våra förslag om hur kommunen kan arbeta med det ”digitala utanförskapet” att det behövs en ”strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”. Båda förslagen avslogs då majoriteten ansåg att det inte behövs och att det är bra som det är.

Viktigt att notera var att Sverigedemokraterna tillsammans med Alliansen beslutade att avslå Jaana Tilles förslag om att ”bryta det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna”. Berätta gärna det för era vänner och bekanta.

Tyvärr så fick Vallentuna tråkiga nyheter sista dagen i mars, då Trafikverket publicerade sitt beslut om ”Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport” idag. Konsekvenserna av detta beslut är att stora delar av Vallentuna kommun beläggs med utvecklingsförbud och Vallentuna tätort och Lindholmen inte får växa utanför sina nuvarande gränser. Beslutet innebär att kommunen nu måste förbereda sig för att arbeta fram en helt ny översiktsplan och dra upp nya riktlinjer för hela kommunens framtida utveckling.


Man kan sammanfatta mars månad med att det var både sura och söta karameller i årets påskägg.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och Glad Påsk!

28 februari 2021

Månadsbrev februari 2021

Förra månaden slutade med att vintern äntligen kom, med snö och kyla i riklig mängd. Kanske lite för mycket för kommunens del då snöröjningsbudgeten som vanligt inte räcker till. Men denna månad slutade med att våren anlände, tidigare än normalt, men för många efterlängtat då möjligheterna till att vistas utomhus blev både fler och bättre.

Sedan förra månadsbrevet som bl.a. tog upp rekryteringen av ny kommundirektör så har vi nu kommit i mål, genom att anställa vår nuvarande ekonomichef Annika Hellberg som kommundirektör. Annika är visserligen ett oprövat kort på denna befattning, men hon har lång erfarenhet av kommunen både som anställd och som Vallentunabo, vilket borgar för att vi inte tappar fart i arbetet med att bygga ett bättre Vallentuna.

Socialdemokraternas arbete med att stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY har gett resultat, då det blågröna styret i Regionen nu har öppnat upp för att skriva ett nytt avtal som förhindrar en enskild vårdgivare från att ta över sjukvårdsrådgivningen. Det är inte varje dag som Moderaterna tvingas backa från en privatisering. Exakt vad detta betyder är i skrivande stund inte helt klarlagt, bl.a. så finns signaler från det blågröna styret om att till och med återta 1177 för att driva det i egen regi. Vi är inte där än, men vi är ändå optimistiska inför framtiden för 1177.

Vi ser nu att Region Stockholm är sämst i landet på att vaccinera personer över 70 år och särskilt äldre med hemtjänst eller hemsjukvård. Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen i regionen istället väljer att politisera vaccineringen och sprida falska underlag och kritik, när det istället borde fokusera på att komma ikapp övriga Sverige och prioritera de äldre i vaccineringen.

Om vi återvänder till det lokala så ligger fortfarande hotet från Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att statens vilja att omförhandla Sverigeavtalet som en ”våt filt” över kommunens utvecklingsarbete som fått pausas i väntan på besked om hur kommunens förutsättningar ser ut framtiden. Förhoppningsvis så får vi mer information senare i vår, kanske i april eller maj, så att vi kan sätta igång igen med att utveckla hela kommunen.

På fullmäktige 22 februari så debatterades det livligt när ärendet om ny HR-policy behandlades. Det som var fokus för debatten var att heltid som norm och fastanställning saknades i policyn. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Men det som tog upp mest tid på fullmäktige var debatten om SD’s motion om ”tiggeriförbud”. Att frågan ens ska behöva debatteras är absurt då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, i en dom 19 januari i år fastslog att tiggeri är en grundläggande mänsklig rättighet med följande motivering: ”Att tigga utgjorde ett sätt att överleva för henne. I en uppenbart utsatt situation hade klaganden rätt, som en inneboende del av människovärdet, att kunna förmedla sin svåra situation och försöka tillgodose sina grundläggande behov genom att tigga.”

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


15 februari 2021

Nu är det dags för verkstad

"Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer" är den vision som kommunfullmäktige beslutade om för några år sedan. Visioner är bra men att göra något på riktigt är bättre. Så nu är det dags för Vallentuna kommun att visa att det inte bara var klyschor och floskler utan att man verkligen menar allvar med de fina orden. För oavsett vad som händer med Arlandabullret och Roslagsbanan till city så måste Vallentuna sätta fart med bostadsbyggandet. Vi kan inte vänta och se vad som händer eller att någon annan ska ta ansvar för kommunens utveckling, utan Vallentuna måste ”med mod att gå före” fatta beslut så fort det bara går rörande två mycket viktiga utvecklingsprojekt.

Om Roslagsbanan till Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med fler och snabbare turer så behövs fler resande. Om Kårstaskolan ska kunna växa och bli attraktiv så behövs fler barn. Om Kårstabygden ska få mer och bättre nära service så behövs fler kunder och besökare. Om Vallentuna menar allvar med att växa och utvecklas och att det även gäller Kårstabygden så finns bara ett svar. Det behövs fler ”Kårstabor”. Idag finns det inte så stora möjligheter att bli en ny Kårstabo då flera bostadsprojekt bromsas av att det inte finns tillräckligt med vatten i Kårsta och Ekskogen. 

Fabriksvägens industriområde, Paragon (f.d. Aerosol) m.fl., tillsammans med ”Snickeritomten” på andra sidan Teknikvägen är ett område som skulle kunna bli en ny ”stadsdel”, nästan granne med de två tågstationerna Vallentuna och Ormsta, flera hundra, kanske nästan tusen bostäder skulle kunna byggas där. Nära kollektivtrafiken, nära centrum och nära naturen. Den verksamhet som idag bedrivs där skulle kunna flyttas till det som kallas ”Okvista 5” ett område som kommunen äger och som varit föremål för detaljplanering i flera omgångar. Nu ligger det på is eftersom kommunen väntar på att någon annan ska finansiera det kvarvarande arbetet.

Det är dags för alliansen att sluta vänta och sluta lägga ansvaret på andra. Lös finansieringen av ny vattenledning till Kårsta och gör klart Okvista 5 så att verksamheterna på Fabriksvägen kan flyttas dit.

Ja, dessa satsningar kostar pengar men det är väl värda investeringar för framtiden.

ps. När det gäller Sverigeavtalet så är min och Socialdemokraternas bestämda uppfattning att det är vad det heter - ett avtal, och avtal ska hållas, punkt!


31 januari 2021

Månadsbrev januari 2021

Äntligen så kom vintern med snö, sol och lite kyla de sista dagarna i januari. Vi får hoppas på många fina vinterveckor innan våren kommer. Och fram till dess så är det mycket som ska hinna bli klart. Bl.a. så har styrelsen påbörjat planeringen för årsmötet 13 mars och det årliga förstamajfirandet. Som ni säkert förstår så är det en extra utmaning i år då osäkerheten är stor vad det gäller restriktioner m.m. Men vi kommer vara beredda och förbereder för möten i alla olika former, men givetvis så är det ”riktiga” fysiska mötet utan en dataskärm mellan oss som vi sätter vårt hopp till. Men innan vi hunnit ställa om till det ”normala” så får vi hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Rekrytering av ny kommundirektör efter Victor Kilén har nu gått in i slutskedet. Förhoppningsvis så kan kommunen vara klar med det inom någon eller några veckor. Det är viktigt att en ny kommundirektör kommer på plats och kommer in i sitt uppdrag så fort det går då Vallentuna kommun står inför några stora utmaningar som är avgörande för kommunens framtida utveckling. Det jag framförallt tänker på är arbetet med att påverka Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att staten vill omförhandla Sverigeavtalet vilket kan innebära att projektet med Roslagsbanan till city inte blir av.

Dagordningen på fullmäktige 18 januari innehöll för vår del svar på två interpellationer och tre motioner. Svaren på interpellationerna om skolbibliotek respektive ensamhet bland äldre från alliansen visar än en gång på deras låga ambitionsnivå när det gäller barn och äldres l
De tre motionerna var på samma tema, arbetsvillkor för vår personal. I debatten framkom det tydligt vilka partier som är arbetarpartier. Alliansen saknar helt insikt vad som skapar bra arbetsplatser och hur man blir en attraktiv arbetsgivare.

Vid mötet lämnade vi även in en interpellation om lärarnas arbetssituation och en motion om bättre beslutsunderlag vid beslut som föregåtts av MBL-förhandling. Det ska bli spännande att få höra svaren från alliansen. Svar på motionen får vi vänta på, men svaret på interpellation om lärarnas arbetssituation kan ni både se och höra redan den 22 februari på fullmäktige.
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/webbsandningar

Ni som följer med i debatten har säkert märkt att våra förtroendevalda i regionen jobbar hårt med att försöka stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY. Socialdemokraterna försöker nu uppmärksamma frågan på alla möjliga sätt och här kan vi medlemmar hjälpas åt med att uppmärksamma frågan på nätet, i det dagliga samtalet och i alla andra sammanhang det går.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!