30 september 2020

Månadsbrev september 2020

Jag vill börja med att än en gång tacka för det förtroende jag fick av er när ni valde mig till nytt oppositionsråd för en månad sedan. 

Tanken med mitt månadsbrev är att berätta om mitt uppdrag och om vad som hänt senaste månaden.

 

Just nu så är det två saker som upptar nästan all min tid och det är framförallt Trafikverkets ”Riksintresseprecisering för Arlanda”, men också hur vi ska organisera arbetet i ”kommunala gruppen”*).

 

Trafikverkets förslag är att stora delar av kommun längs Roslagsbanan och mot Arlanda inte ska tillåtas att bebyggas då området i framtiden kan störas av buller från startande propellerplan. Den stora utmaningen med detta förslag är att det krockar med kommunens åtaganden i Sverigeförhandlingen, där vi lovat att bygga 5650 bostäder i kollektivtrafiknära läge. Under de veckor som gått sedan vi fick beskedet om förslaget så har flera kontakter tagits med S-företrädare hos de olika intressenterna (bl.a. Täby, Österåker och Regionen) för att hitta en lösning och få en bättre balans mellan behovet för flygets utveckling på Arlanda och möjligheten till bostadsbyggande längs Roslagsbanan.

 

När det gäller kommunala gruppens arbete så diskuterade vi det vid senaste mötet 16 september. Det viktiga är att tydliggöra kommunala gruppens ansvar och uppdrag i förhållande till arbetarekommunen och hur det påverkar och styr arbetet med politikutveckling och genomförandet av vårt beslutade handlingsprogram.

 

Parallellt med dessa uppgifter så har många timmar gått åt till att läsa in mig på alla de uppdrag och kommunala/regionala samarbeten som Jaana haft, förutom att vara oppositionsråd. Som exempel kan nämnas kommunens krisledningsnämnd, Arlandaregionen, STONO (Stockholm Nordost), Samverkan SLL (Region Stockholm), etc.

 

Som avslutning på månaden så fick jag möjlighet att vara med på ett möte på Backa gård i Kårsta, tillsammans med vår riksdagsledamot Markus Selin, med olika intressenter (LRF, Mellanskog, Trafikverket, åkerinäringen, politiker från Mälardalsregionen m.fl.) om vägarnas standard och hur de påverkar framförallt jord- och skogsbrukets möjligheter att bedriva en miljöbättre och ekonomiskt bärkraftig verksamhet.

 

Nästa månad kommer rivstarta med budgetarbetet inför beslut om kommunplanen för 2021-2023. Jag återkommer om det i nästa månadsbrev.

 

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!