14 november 2019

Regionens ansvar för planering av idrotts- och friluftsanläggningar

Tillgången till anläggningar för idrott och friluftsliv som hela Stockholms läns invånare kan ta del av är avgörande för regionens sociala hållbarhet och uppfyllnad av ansvaret för folkhälsan.

I den ändrade plan- och bygglagen kan man läsa:

”Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län.”

”En sådan plan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.”


Eftersom idrotten och friluftslivet många gånger är kommungränsöverskridande verksamheter så måste Regionen ta ett aktivt ansvar för att bättre samordna kommunernas översikts-/detaljplanearbete så att de tar hänsyn till behovet av idrott- och friluftsanläggningar.