31 maj 2021

Månadsbrev maj 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är kommunplan och budget för 2022-2024. Det är på denna budget som vi "går till val på" och som ska visa skillnaderna på en socialdemokratisk välfärdsbudget och en borglig effektiviseringsbudget.

Med en förslagen höjning av kommunalskatten med 50 öre och ett rimligt sparande så innebär vårt förslag till budget 85 miljoner extra att använda i verksamheterna jämfört med alliansens förslag.

Rubriken på vårt budgetförslag är "VÄLFÄRDEN FÖRST" och det en självklarhet att det är just dit som våra skattepengar i första hand ska gå. Det är socialdemokratisk politik. Läs mer om vår budget: (klicka här på länken)

Om vi ska kunna erbjuda en trygg och bra vård och omsorg så är personalen det viktigaste vi har. Men för våra undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg så utförs nästan 1/3-del av deras arbetsuppgifter av visstid- och timanställda som inte vet om de har ett jobb att gå till i morgon. Att när som helst, helt godtyckligt, riskera att bli av med sitt jobb skapar en otrygg tillvaro med få möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar deras hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen. Att våra anställda ska behöva leva med en sådan otrygghet är inte att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

För att Vallentuna ska kunna bli en kommun man kan leva hela livet i så måste man få en bra start i livet och allt börjar i sandlådan. Därför väljer vi att lägga stora resurser på förskolan och grundskolan samt på olika förebyggande åtgärder framförallt inom socialnämndens olika verksamheter. Kommunen måste vara det skyddsnätet man alltid kan lita på de gånger man behöver det. Vi har alla olika förutsättningar och förmågor, men det måste alltid vara behovet som avgör vem som ska få hjälp och stöd, inte vältalighet, personliga kontakter eller ekonomi.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!
/Jerri Bergström

30 april 2021

Månadsbrev april 2021

Hej kamrater

Att det finns något som kallas ”aprilväder” det vet vi, men att få uppleva alla vädertyper som finns i meteorologens ordbok var väl inget vi hoppades på.

Nu är förstudien för utredningen ”Samordning av centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium” nästan klar. Förslaget går i stora delar ut på att översta våningen i den gamla fabrikslokalen kommer användas till en samlad kommunal förvaltning och att gymnasiet disponerar övriga delar. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa möjligheter till ett modernare sätt att arbete t.ex. distansarbete och aktivitetsbaserad med olika typer av arbetsplatser.

De eventuella farhågor vi hade när det gällde Sverigeförhandlingen och Roslagsbanan till city försvann när ”omförhandlingen” stängde 15 april med resultatet att endast ”Stockholmsöverenskommelsen” (tunnelbanan till Nacka och Barkarby) påverkades med en ny fördelning av framtida kostnadsökningar. För vår del så är det oförändrade förutsättningar där man lagt stor tyngd vid kontroll och uppföljning av kostnadsutveckling i det framtida projektet så att det inte uppstår ”överraskningar”.

När det gäller Trafikverkets beslut om ”riksintresseprecisering av lågfartsflyget för Arlanda” så är tanken att försöka utmana beslutet i domstol genom att gå fram med detaljplaneförslag i området. Det kan ge oss underlag för hur lagstiftaren ser på balansen i intressekonflikten mellan transportinfrastruktur och bostadsförsörjningen. Kommunen kommer också se vad det finns för alternativa områden som kan utvecklas utan påverkan från lågfartsflyget. Om det i slutänden visar sig att vi inte kan uppfylla vår del av bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen så kommer vi kräva ekonomisk kompensation för den uteblivna värdeåterföringen från exploatörerna.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och ha ett bra första maj!
/Jerri Bergström

ps. Den 10 maj så inträder vår medlem Daniel Färm i riksdagens kammare för att tjänstgöra som ersättare månaden ut. ds.


31 mars 2021

Månadsbrev mars 2021

De sista dagarna i mars så har det inkommit rapporter om backsippor, tranor och sopning av vägarna i Vallentuna, säkra tecken på att våren äntligen är här. Äntligen kan man säga då våren inte riktigt kunde bestämma sig i början av månaden.

Om föräldraledighet är ett vårtecken vet jag inte, men för Vallentunas del kom goda nyheter. De tre första veckorna i maj så kommer vår medlem Daniel Färm tjänstgöra som riksdagsledamot, tack vare att Alexandra Völker då inleder sin föräldraledighet. Att det bara blir tre veckor beror på att Mathias Tegnér återinträder som riksdagsledamot efter sin föräldraledighet. Det är första gången på nästan trettio år som det sitter en Socialdemokrat från Vallentuna i vår högsta beslutande församling. Senast var det Sylvia Pettersson som satt på den stolen. Grattis Daniel och hela Vallentuna!

På kommunfullmäktige för två dagar sedan handlade inledningsvis debatterna ännu en gång om arbetsvillkor, denna gång med fokus på lärarnas arbetsbelastning och rättvisa villkor i våra upphandlingar. Senare på kvällen så var det de äldres villkor som diskuterades då våra förslag om hur kommunen kan arbeta med det ”digitala utanförskapet” att det behövs en ”strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”. Båda förslagen avslogs då majoriteten ansåg att det inte behövs och att det är bra som det är.

Viktigt att notera var att Sverigedemokraterna tillsammans med Alliansen beslutade att avslå Jaana Tilles förslag om att ”bryta det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna”. Berätta gärna det för era vänner och bekanta.

Tyvärr så fick Vallentuna tråkiga nyheter sista dagen i mars, då Trafikverket publicerade sitt beslut om ”Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport” idag. Konsekvenserna av detta beslut är att stora delar av Vallentuna kommun beläggs med utvecklingsförbud och Vallentuna tätort och Lindholmen inte får växa utanför sina nuvarande gränser. Beslutet innebär att kommunen nu måste förbereda sig för att arbeta fram en helt ny översiktsplan och dra upp nya riktlinjer för hela kommunens framtida utveckling.


Man kan sammanfatta mars månad med att det var både sura och söta karameller i årets påskägg.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och Glad Påsk!

28 februari 2021

Månadsbrev februari 2021

Förra månaden slutade med att vintern äntligen kom, med snö och kyla i riklig mängd. Kanske lite för mycket för kommunens del då snöröjningsbudgeten som vanligt inte räcker till. Men denna månad slutade med att våren anlände, tidigare än normalt, men för många efterlängtat då möjligheterna till att vistas utomhus blev både fler och bättre.

Sedan förra månadsbrevet som bl.a. tog upp rekryteringen av ny kommundirektör så har vi nu kommit i mål, genom att anställa vår nuvarande ekonomichef Annika Hellberg som kommundirektör. Annika är visserligen ett oprövat kort på denna befattning, men hon har lång erfarenhet av kommunen både som anställd och som Vallentunabo, vilket borgar för att vi inte tappar fart i arbetet med att bygga ett bättre Vallentuna.

Socialdemokraternas arbete med att stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY har gett resultat, då det blågröna styret i Regionen nu har öppnat upp för att skriva ett nytt avtal som förhindrar en enskild vårdgivare från att ta över sjukvårdsrådgivningen. Det är inte varje dag som Moderaterna tvingas backa från en privatisering. Exakt vad detta betyder är i skrivande stund inte helt klarlagt, bl.a. så finns signaler från det blågröna styret om att till och med återta 1177 för att driva det i egen regi. Vi är inte där än, men vi är ändå optimistiska inför framtiden för 1177.

Vi ser nu att Region Stockholm är sämst i landet på att vaccinera personer över 70 år och särskilt äldre med hemtjänst eller hemsjukvård. Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen i regionen istället väljer att politisera vaccineringen och sprida falska underlag och kritik, när det istället borde fokusera på att komma ikapp övriga Sverige och prioritera de äldre i vaccineringen.

Om vi återvänder till det lokala så ligger fortfarande hotet från Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att statens vilja att omförhandla Sverigeavtalet som en ”våt filt” över kommunens utvecklingsarbete som fått pausas i väntan på besked om hur kommunens förutsättningar ser ut framtiden. Förhoppningsvis så får vi mer information senare i vår, kanske i april eller maj, så att vi kan sätta igång igen med att utveckla hela kommunen.

På fullmäktige 22 februari så debatterades det livligt när ärendet om ny HR-policy behandlades. Det som var fokus för debatten var att heltid som norm och fastanställning saknades i policyn. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Men det som tog upp mest tid på fullmäktige var debatten om SD’s motion om ”tiggeriförbud”. Att frågan ens ska behöva debatteras är absurt då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, i en dom 19 januari i år fastslog att tiggeri är en grundläggande mänsklig rättighet med följande motivering: ”Att tigga utgjorde ett sätt att överleva för henne. I en uppenbart utsatt situation hade klaganden rätt, som en inneboende del av människovärdet, att kunna förmedla sin svåra situation och försöka tillgodose sina grundläggande behov genom att tigga.”

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


15 februari 2021

Nu är det dags för verkstad

"Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer" är den vision som kommunfullmäktige beslutade om för några år sedan. Visioner är bra men att göra något på riktigt är bättre. Så nu är det dags för Vallentuna kommun att visa att det inte bara var klyschor och floskler utan att man verkligen menar allvar med de fina orden. För oavsett vad som händer med Arlandabullret och Roslagsbanan till city så måste Vallentuna sätta fart med bostadsbyggandet. Vi kan inte vänta och se vad som händer eller att någon annan ska ta ansvar för kommunens utveckling, utan Vallentuna måste ”med mod att gå före” fatta beslut så fort det bara går rörande två mycket viktiga utvecklingsprojekt.

Om Roslagsbanan till Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med fler och snabbare turer så behövs fler resande. Om Kårstaskolan ska kunna växa och bli attraktiv så behövs fler barn. Om Kårstabygden ska få mer och bättre nära service så behövs fler kunder och besökare. Om Vallentuna menar allvar med att växa och utvecklas och att det även gäller Kårstabygden så finns bara ett svar. Det behövs fler ”Kårstabor”. Idag finns det inte så stora möjligheter att bli en ny Kårstabo då flera bostadsprojekt bromsas av att det inte finns tillräckligt med vatten i Kårsta och Ekskogen. 

Fabriksvägens industriområde, Paragon (f.d. Aerosol) m.fl., tillsammans med ”Snickeritomten” på andra sidan Teknikvägen är ett område som skulle kunna bli en ny ”stadsdel”, nästan granne med de två tågstationerna Vallentuna och Ormsta, flera hundra, kanske nästan tusen bostäder skulle kunna byggas där. Nära kollektivtrafiken, nära centrum och nära naturen. Den verksamhet som idag bedrivs där skulle kunna flyttas till det som kallas ”Okvista 5” ett område som kommunen äger och som varit föremål för detaljplanering i flera omgångar. Nu ligger det på is eftersom kommunen väntar på att någon annan ska finansiera det kvarvarande arbetet.

Det är dags för alliansen att sluta vänta och sluta lägga ansvaret på andra. Lös finansieringen av ny vattenledning till Kårsta och gör klart Okvista 5 så att verksamheterna på Fabriksvägen kan flyttas dit.

Ja, dessa satsningar kostar pengar men det är väl värda investeringar för framtiden.

ps. När det gäller Sverigeavtalet så är min och Socialdemokraternas bestämda uppfattning att det är vad det heter - ett avtal, och avtal ska hållas, punkt!


31 januari 2021

Månadsbrev januari 2021

Äntligen så kom vintern med snö, sol och lite kyla de sista dagarna i januari. Vi får hoppas på många fina vinterveckor innan våren kommer. Och fram till dess så är det mycket som ska hinna bli klart. Bl.a. så har styrelsen påbörjat planeringen för årsmötet 13 mars och det årliga förstamajfirandet. Som ni säkert förstår så är det en extra utmaning i år då osäkerheten är stor vad det gäller restriktioner m.m. Men vi kommer vara beredda och förbereder för möten i alla olika former, men givetvis så är det ”riktiga” fysiska mötet utan en dataskärm mellan oss som vi sätter vårt hopp till. Men innan vi hunnit ställa om till det ”normala” så får vi hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Rekrytering av ny kommundirektör efter Victor Kilén har nu gått in i slutskedet. Förhoppningsvis så kan kommunen vara klar med det inom någon eller några veckor. Det är viktigt att en ny kommundirektör kommer på plats och kommer in i sitt uppdrag så fort det går då Vallentuna kommun står inför några stora utmaningar som är avgörande för kommunens framtida utveckling. Det jag framförallt tänker på är arbetet med att påverka Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att staten vill omförhandla Sverigeavtalet vilket kan innebära att projektet med Roslagsbanan till city inte blir av.

Dagordningen på fullmäktige 18 januari innehöll för vår del svar på två interpellationer och tre motioner. Svaren på interpellationerna om skolbibliotek respektive ensamhet bland äldre från alliansen visar än en gång på deras låga ambitionsnivå när det gäller barn och äldres l
De tre motionerna var på samma tema, arbetsvillkor för vår personal. I debatten framkom det tydligt vilka partier som är arbetarpartier. Alliansen saknar helt insikt vad som skapar bra arbetsplatser och hur man blir en attraktiv arbetsgivare.

Vid mötet lämnade vi även in en interpellation om lärarnas arbetssituation och en motion om bättre beslutsunderlag vid beslut som föregåtts av MBL-förhandling. Det ska bli spännande att få höra svaren från alliansen. Svar på motionen får vi vänta på, men svaret på interpellation om lärarnas arbetssituation kan ni både se och höra redan den 22 februari på fullmäktige.
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/webbsandningar

Ni som följer med i debatten har säkert märkt att våra förtroendevalda i regionen jobbar hårt med att försöka stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY. Socialdemokraterna försöker nu uppmärksamma frågan på alla möjliga sätt och här kan vi medlemmar hjälpas åt med att uppmärksamma frågan på nätet, i det dagliga samtalet och i alla andra sammanhang det går.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

28 december 2020

Månadsbrev december 2020

Nu när är julen överstökad och med bara några dagar kvar till nästa spektakel så finns tid för att samla tankarna och försöka beskriva vad som hänt sedan förra brevet.

December kickade igång med studiecirkeln ”Hållbar (S)amhällsplanering”. Första träffen handlade om ”Jämställdhet i samhällsplaneringen” med Jacob Lithammar, planchef i Eskilstuna, som inspiratör. Om man ska försöka sig på att sammanfatta Jacobs ord till en mening så får det bli – ”dialog med rätt målgrupp är nyckeln till jämställd samhällsplanering”.

Men december började inte bara i dur. Redan första dagarna i månaden fick vi vetskap om de planerade besparingarna i socialnämnden. En redan mycket ansträngd verksamhet som måste spara nästan 20 miljoner i sin verksamhet för att kunna hålla den av alliansen beslutade budgeten för 2021. Att ordföranden för socialnämnden sedan plockade bort ärendet från dagordningen påverkar inte verkligheten utan kan bara tolkas som att alliansen vill slippa ta ansvar och undvika negativ publicitet dagarna före jul. De föreslagna besparingarna på 19,8 miljoner kommer genomföras med hjälp av de neddragningar, kvalitetssänkningar och avgiftshöjningarna som alliansen redan beslutat. Om det behövs så kommer istället nya beslut komma under våren.

Kommunfullmäktige 7 december hölls digitalt och var det första med 51 ledamöter sedan 27 januari. Kändes nog lite ovant och konstigt för oss alla när man debatterade rakt in i en bildskärm, men mycket bättre än de reducerade fullmäktigemöten vi haft sedan pandemins utbrott med bara 26 ledamöter och nerbantad dagordning. De frågor som det hettade till i mest var just ovan nämnda besparingar i socialnämnden samt om kommunen ska tillämpa ”särskilda arbetsrättsliga villkor” vid upphandling, villkor som motsvarar minst de som ställs i kollektivavtal. Här kunde man verkligen se och höra skillnaden på socialdemokratisk och borgerlig politik.

Med dessa ord så vill jag önska alla en god fortsättning på detta år och ett gott nytt år. Ett stort tack till er alla som hållit i, hållit ut, hållit avstånd och ett extra stort tack till er som har jobbat dag och natt för att hålla igång vårt samhälle.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!