30 april 2021

Månadsbrev april 2021

Hej kamrater

Att det finns något som kallas ”aprilväder” det vet vi, men att få uppleva alla vädertyper som finns i meteorologens ordbok var väl inget vi hoppades på.

Nu är förstudien för utredningen ”Samordning av centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium” nästan klar. Förslaget går i stora delar ut på att översta våningen i den gamla fabrikslokalen kommer användas till en samlad kommunal förvaltning och att gymnasiet disponerar övriga delar. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa möjligheter till ett modernare sätt att arbete t.ex. distansarbete och aktivitetsbaserad med olika typer av arbetsplatser.

De eventuella farhågor vi hade när det gällde Sverigeförhandlingen och Roslagsbanan till city försvann när ”omförhandlingen” stängde 15 april med resultatet att endast ”Stockholmsöverenskommelsen” (tunnelbanan till Nacka och Barkarby) påverkades med en ny fördelning av framtida kostnadsökningar. För vår del så är det oförändrade förutsättningar där man lagt stor tyngd vid kontroll och uppföljning av kostnadsutveckling i det framtida projektet så att det inte uppstår ”överraskningar”.

När det gäller Trafikverkets beslut om ”riksintresseprecisering av lågfartsflyget för Arlanda” så är tanken att försöka utmana beslutet i domstol genom att gå fram med detaljplaneförslag i området. Det kan ge oss underlag för hur lagstiftaren ser på balansen i intressekonflikten mellan transportinfrastruktur och bostadsförsörjningen. Kommunen kommer också se vad det finns för alternativa områden som kan utvecklas utan påverkan från lågfartsflyget. Om det i slutänden visar sig att vi inte kan uppfylla vår del av bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen så kommer vi kräva ekonomisk kompensation för den uteblivna värdeåterföringen från exploatörerna.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och ha ett bra första maj!
/Jerri Bergström

ps. Den 10 maj så inträder vår medlem Daniel Färm i riksdagens kammare för att tjänstgöra som ersättare månaden ut. ds.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar